Słownik

W książce wprowadzam stopniowo wewnętrzne spójne słownictwo związane z zarządzaniem Okazjami i Ryzykiem. Nie wymagana jest znajomość terminologii używanej w istniejących Standardach lub Ramach Działania.

Wiele wyrazów jest pisanych dużą literą po to, aby podkreślić, że wyraz ten ma specjalne znaczenie często różne od znaczenia w swobodnym, naturalnym języku np.:

  • Ryzyko i Okazja.

Ryzyko / Okazję definiujemy jako wpływ niepewności na osiągnięcie celów lub utrzymanie Wartości. Jest to związane z możliwością nieosiągnięcia / osiągnięcia celów lub Wartości.
W książce używane jest słowo Okazja zamiast bardzo podobnego słowa szansa. Okazja jest praktycznie tym samym co szansa, ale została wybrana na potrzeby książki dlatego iż niesie ze sobą naturalną zachętę do działania w celu jej wykorzystania.

  • Nadzór i Kierowanie.

Odróżniam Zarządzanie długookresowe (strategiczne) Ryzykiem, które nazywam Nadzorem (ang. Governance) nad Ryzykiem od Zarządzania krótkookresowego (operacyjnego lub eksploatacyjnego), które nazywam Kierowaniem Ryzykiem (ang. Management)..

  • Wartości i Kryteria, Podmiotowe lub Przedmiotowe.

Odróżniam Wartość Podmiotową (Wartość ocenianą z punktu widzenia Podmiotu) ze swymi Kryteriami od Wartości Przedmiotowej (Wartości przypisywanej Przedmiotowi) ze swymi Kryteriami.

  • Wewnętrzne i Zewnętrzne Kryteria Wartości.

Odróżniam Kryteria Wewnętrzne opisujące Wartość uzyskaną od Kryteriów Zewnętrznych odnoszących się do poprawności i jakości procesu uzyskania Wartości.

  • Ocena Ryzyka (ang. Risk Assessment) jako element Zarządzania Ryzykiem.

Można dokonywać oceny (szacowania) jakiejś wielkości lub procesu, taką ocenę piszemy małą literą. Ocena Ryzyka jako składająca się z trzech etapów część Zarządzania Ryzykiem będzie pisana dużą literą.

  • Podmiot

Słowo Podmiot pisane jest dużą literą, aby podkreślić, że chodzi zarówno o osobę, jak i o organizację lub społeczności.

  • Audyt

Słowo Audyt pisane jest dużą literą, aby podkreślić, że chodzi o dostarczanie obiektywnej, niezależnej i opartej na faktach opinii na temat spraw najważniejszych dla organizacji.